Deze vacature bij Templer vind ik interessant.

×

Je wijzigingen zijn opgeslagen.

Je wachtwoord is gewijzigd. Om veiligheidsredenen dien je opnieuw in te loggen.

Welkom

Ben je hier nieuw?

Registreer dan om van Templer gebruik te kunnen maken.


Wacht even...

Deze sollicitatie is alleen te zien als je ingelogd bent als het bedrijf dat deze vacature uitgestuurd heeft.Welkom bij Templer! Je bent succesvol geregistreerd als bedrijf.

Je mist nog wat belangrijke documenten of profiel instellingen.

Voordat je vacatures op Templer kan zetten hebben we deze informatie nog van je nodig. Voeg dit toe aan je profiel:

 • {{doc}}

Je mist nog wat belangrijke documenten of profiel instellingen.

Voordat je kan reageren op vacatures hebben we deze informatie nog van je nodig:

 • {{doc}}

Je bent succesvol uitgelogd.


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Templer. Wij raden u aan om deze goed door te nemen.

 

Algemene Voorwaarden Templer

 

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Templer, zoals die zijn vastgelegd door de CAO voor uitzendkrachten.

Index 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 1. Definities
  2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  3. Wijze van facturering
  4. Betalingsvoorwaarden
  5. Ontbinding
  6. Aansprakelijkheid
  7. Overmacht
  8. Geschillen

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten 

 1. Het inlenen van uitzendkrachten
  10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht
  11. Inhoud van de overeenkomst en opzegtermijnen
  12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever met de uitzendkracht
  13. Selectie van uitzendkrachten
  14. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Templer
  15. Identificatie en persoonsgegevens
  16. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

Hoofdstuk 3. Werving & Selectie

 1. Werving & Selectie
  18. Selectie van werkzoekende

Hoofdstuk 4. Overig

 1. Vakantie, verlof en feestdagen
  20. Doorbetaling bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid
  21. Transitievergoeding/ Vaderschapsverlof
  22. Aanvullende arbeidsvoorwaarden
  23. Slotbepaling

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Templer, zoals die zijn vastgelegd door de CAO voor uitzendkrachten.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Templer: de rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van bedrijf aan de opdrachtgever uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, in dit geval Templer;

 1. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Templer werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon die zich door tussenkomst van Templer voorziet van uitzendkrachten;
 3. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Templer en de opdrachtgever op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van opdrachtgever door tussenkomst van Templer werkzaamheden zal verrichten;
 4. Uurtarief: het bedrag per uur dat de opdrachtgever aan Templer verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten;
 5. Fixed fee: het standaard bedrag dat Templer in rekening brengt per uitzendkracht per verwerkt urenbriefje.
 6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door Templer ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever om krachtens een door met Templer gesloten samenwerkingsovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en onder leiding van die opdrachtgever;
 7. Arbeidsbemiddelingsonderneming: Templer dat ten behoeve van de opdrachtgever als werkgever, een uitzendkracht als werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wordt beoogd.
 8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Templer.
 9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Templer en de opdrachtgever als opdrachtgever en/of een uitzendkracht als werkzoekende tot het verrichten van de onder 8 genoemde diensten.
 10. 11. CAO voor uitzendkrachten: de cao voor uitzendkrachten die Templer hanteert.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Templer en op iedere samenwerkingsovereenkomst tussen Templer en de opdrachtgever, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Templer en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Templer gesloten samenwerkingsovereenkomst in te stemmen.
 3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 4. Templer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 3. Wijze van facturering.

 1. De facturen van Templer worden automatisch 7 dagen na verzenddatum factuur geïncasseerd.
 2. De opdrachtgever stemt de gewerkte uren met de uitzendkracht af. De uitzendkracht vult deze in op de digitale portal. De opdrachtgever heeft dan wekelijks op maandagochtend tot 12:00 uur de tijd om de gewerkte uren te controleren/ aan te passen. Na 12:00 uur worden de ingevoerde uren als akkoord beschouwd.
 3. Aan de hand van de goedgekeurde gewerkte uren gaat Templer over tot facturering.
 4. De facturering vindt door middel van automatisch incasso plaats.
 5. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een samenwerkingsovereenkomst.
 6. Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte uren gefactureerd, wanneer Templer jegens de uitzendkracht een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden.

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Templer werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Templer niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening
 3. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen zeven dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk of via email door de opdrachtgever aan Templer kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is deze met ingang van de vervaldatum / incassodatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het bruto factuurbedrag tevens een maandelijkse vertragingsrente aan Templer verschuldigd tegen de dan geldende wettelijke maandrente, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Templer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Templer, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5. Ontbinding.

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald- gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de samenwerkingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst na te kunnen komen.
 3. Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst had ontvangen, kan hij de samenwerkingsovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Templer nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Templer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Templer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever aan Templer financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de samenwerkingsovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 6. Als, naar het oordeel van Templer, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aan Templer op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Templer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkrachten of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten door Templer aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.
  b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht. c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Templer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 25% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Templer nimmer aansprakelijk.
 3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 4. In ieder geval dient de opdrachtgever Templer te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkrachten of derden.
 5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtgever en/of diens leidinggevend personeel.
 6. Templer heeft te allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Templerongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Templer maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht.

 1. In geval van overmacht zullen de verplichtingen van Templer uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Templer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de samenwerkingsovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en
  welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Templer een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmacht toestand voortduurt zullen de verplichtingen van Templer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en die reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst gehouden de door hem aan Templer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Templer te betalen.
 6. Templer is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Geschillen.

 1. Op de samenwerkingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de Templer is gevestigd.

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN 

Artikel 9. Het inlenen van uitzendkrachten.

 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkrachten en Templer. Op de uitzendovereenkomst is de CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkrachten bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkrachten door Templer aan opdrachtgever, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Templer heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. Als opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de samenwerkingsovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Templer.

Artikel 10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkrachten.

 1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkrachten worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van opdrachtgever (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
  a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
  c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waar onder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
 3. toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden
 4. reisuren tijdens werktijd
  f. initiële loonstijging;
  g. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  h. periodieken.

Artikel 11. Inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en opzegtermijnen.

 1. In de samenwerkingsovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkrachten vastgelegd.
 2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst geldt de opzegtermijn welke in de CAO voor uitzendkrachten is voorgeschreven.
 3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de samenwerkingsovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de opdrachtgever aan Templer een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende uurtarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de samenwerkingsovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen. Tenzij de uitzendkracht in dienst treedt bij opdrachtgever en hier een contract van minimaal een half jaar krijgt.

Artikel 12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de opdrachtgever met de uitzendkrachten.

 1. Als de opdrachtgever met een hem door Templer ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkrachten rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Templer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken. Wanneer een uitzendkracht een contract voor minimaal 6 maanden bij de opdrachtgever aangeboden krijgt kan opdrachtgever hem kosteloos overnemen.
 2. Als de opdrachtgever aansluitend aan de terbeschikkingstelling of binnen 6 maanden een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkrachten aangaat binnen een periode van 1.500 gewerkte uren na aanvang van de samenwerkingsovereenkomst door de uitzendkrachten te werken uren, zal hij aan Templer een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laats geldende Templer tarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 1.500 te werken uren. Tenzij er een contract van minimaal 6 maanden overeengekomen wordt tussen uitzendkracht en de opdrachtgever.

Artikel 13. Selectie van uitzendkrachten.

 1. De uitzendkracht wordt door Templer geselecteerd op basis van de input verschaft door de opdrachtgever.
 2. Templer selecteert alleen op functie-relevante eisen. Templer voert een actief antidiscriminatiebeleid.
 3. Door de wetswijziging vanaf 1 januari 2020 is onderstaande tekst toegevoegd:

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen (via email of whatsapp). Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Bovenstaande brengt verplichtingen voor ons als werkgever met zich mee en deze verplichtingen leggen wij ook bij de opdrachtgever. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen doorbelast worden.

De opdrachtgever heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan de Templer kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen te betalen. Wanneer de opdrachtgever op de dag van aanvang van de werkzaamheden besluit de uitzendkracht toch niet nodig te hebben is de opdrachtgever verplicht de uitzendkracht 4 uren loon uit te keren.

 1. Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is de opdrachtgever gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten.

Artikel 14. Zorgverplichting de Opdrachtgever en vrijwaring jegens Templer.

 1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de uitzendkracht en Templer de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de arbo-checklist zoals bedoeld in art. 32 van de uitzendkrachten CAO, bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De opdrachtgever zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van Templer.
 4. De opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en Templer aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 15. Identificatie, persoonsgegevens en mailingen

 1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en legt dit vast op het ID matchingsdocument en neemt een kopie van beide documenten op in zijn administratie en verstrekt deze gegevens aan Templer.
 2. De opdrachtgever moet toestaan dat de onderneming waarvoor hij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht deze procedure steekproefsgewijze op locatie bij hem controleert.
 3. De opdrachtgever moet toestaan dat ook de inspectie-instelling van de onderneming waarvoor hij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht deze procedure steekproefsgewijze op locatie bij hem controleert.
 4. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.
 5. Templer is gemachtigd om mailingen te versturen richting de opdrachtgever. Mocht dit niet gewenst zijn dan dient dit per mail (info@templer.nl) doorgegeven te worden aan Templer.
 6. Templer is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 16. Auto van de zaak en bedrijfssluiting.

 1. Als de opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan Templer.
  Uitsluitend in overleg met Templer komt de opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Templer hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Templer lijdt.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever Templer hieromtrent bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst, zodat Templer hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Templerverschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst, vermenigvuldigd met het laats geldende tarief.

Hoofdstuk 3. WERVING & SELECTIE

Artikel 17. Werving & Selectie

 1. Templer hanteert No Cure No Pay. De opdrachtgever betaalt alleen wanneer een kandidaat start bij de opdrachtgever.
 2. Wanneer een kandidaat start bij de opdrachtgever brengt Templer een Werving & Selectie fee in rekening. Deze is voorafgaande aan de zoekopdracht met de opdrachtgever overeengekomen.

Artikel 18. Selectie van werkzoekende.

 1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
 2. Templer selecteert alleen op functierelevante eisen.

Hoofdstuk 4. OVERIG 

Artikel 19. Vakantie, verlof en feestdagen.

 1. Vakantie en verlof van de werknemer worden geregeld conform de wet en de CAO. De opdrachtgever stelt de werknemer in staat om verlof op te nemen indien en voor zover de werknemer hier recht op heeft volgens de wet, de CAO en/of de CAO/ arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever.

Artikel 20: Doorbetaling bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid.

De werknemer die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. De opdrachtgever is eveneens gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Artikel 21: Transitievergoeding/ Vaderschapsverlof

Wanneer een uitzendkracht recht heeft op een transitievergoeding en/ of vaderschapsverlof dan zal het volledige bedrag door belast worden naar de opdrachtgever.

Artikel 22. Aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de CAO van de opdrachtgever is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met de toepasselijke CAO voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 23. Slotbepaling.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Alle werkgeverskosten die voortvloeien uit wijzigingen vanuit de overheid zullen doorbelast worden.

Templer is een merk van Truble B.V.

Buorren 5

8542 AA

Terkaple